Laatste bericht van mij

Per 1 november zal deze site niet meer bestaan, dus u kunt geen artikelen meer van mij op internet vinden. Na mijn afscheid van de Raad heb ik nog geprobeerd toch elke maand een stukje te maken maar dat lukt mij gewoon niet. Ik heb toch heel veel andere zaken aan mijn hoofd dan u te berichten dat ik met vakantie ben geweest en dat ik de laatste dag een klapband had van onze camper. Ik ben toch (te) veel met andere zaken bezig en heb besloten dus deze web site weg te doen. Kees Lakerveld is niet zo belangrijk om over te lezen. Hij moet gewoon de mensen bijstaan in hun problematiek, hun belastingaangiften, hun strijd tegen onrecht en ga maar door.

Ik wil u allen danken voor de aandacht die er toch op deze site was. Ik dank u ook voor het vertrouwen dat u in mij stelde en nog stelt. Ik zal alles wat in mijn vermogen ligt dat vertrouwen niet te beschamen. vergeet echter niet dat ik ook maar een mens ben met al mijn fouten en gebreken. Mocht u mijn hulp nodig hebben, bel of schrijf mij gerust. Mijn telefoonnummer is; 0594 631656 en mijn mail adres; kees@keeslakerveld.nl

Het gaat u allen goed.

Kees Lakerveld.

Een bericht van mij.

Ik heb, zoals u kunt zien en misschien gezien heb, al een hele tijd niets op de site gedaan. Nu ik uit de politiek ben heb ik, eerlijk gezegd, niet zo veel te melden. Goed, ik blijf de belastingaangiften voor de FNV leden doen en de daaruit vloeiende werkzaamheden natuurlijk ook. Iedereen die met een formulier zit waar men niet uit kan komen kunnen mij bellen en ik kom hen natuurlijk helpen.

Mis ik de politiek is een veel voorkomende vraag. Ja, ik mis het omdat ik dan niet dat kan doen voor mijn medemensen wat ik erg belangrijk vind. Een voorbeeld;

De Gemeenteraad heeft voor mensen die grond kopen van de gemeente erfpacht ingesteld. Dit lijkt mooi maar er zitten ook vervelende zaken aan. Als men een huis wil gaan bouwen en dat op gemeentegrond wil doen kan men deze grond kopen. Men betaald dan een bedrag aan de gemeente en men is eigenaar van de grond. Met erfpacht is het zo dat men de grond ‘leent’ Men hoeft dan niet in een keer de grondprijs te betalen maar blijft jaarlijks aan de gemeente erfpacht betalen. Dit zal men moeten doen zolang men de grond pacht. Men komt er dus nooit vanaf. Is dit voordeliger voor de pachters? Ja, aan de ene kant wel. Men betaald een klein bedrag per jaar welke jaarlijks verhoogd kan worden door de gemeenteraad. De erfpacht wordt vastgesteld tijdens de begrotingsvergadering. Deze pacht is op te voeren bij de belastingaangifte van het betreffende jaar. Voor de gemeente zeer gunstig omdat men zeker is van deze inkomsten en men daar dus rekening mee kunnen houden. Aan de andere kant, als men de grond van de gemeente koopt en er een hypotheek voor neemt is de rente hiervan ook aftrekbaar en men is dan eigenaar van de grond. Zowel de hypotheekrente als de erfpacht is 30 jaar op te voeren bij de aftrekpost eigen woning. Wat zal nu goedkoper zijn en wat is zekerder. Ik denk, in al mijn (on)wijsheid dat erfpacht aanmerkelijk duurder zal uitvallen en zeker een stuk onzekerder is, want de gemeenteraad beslist de hoogte van de erfpacht en daar is niet over te onderhandelen zoals dat wel is bij de vaststelling van de hypotheekrente en de looptijd daarvan.

Dit soort zaken mis ik dus. Ver der valt het wel mee omdat ik nog dagelijks met het ondersteunen van mensen bezig ben.

Ik denk dat ik toch maar weer ga proberen om minimaal maandelijks een stukje te schrijven. Het kan ook zo zijn dat ik dit met meer regelmaat ga doen. Het ligt eraan of er iets is wat ook voor u van belang kan zijn.

Voor nu laat ik het hierbij en ik hoop dat ik ook reacties zal krijgen.

Tot de volgende keer.

Kees Lakerveld. Tel; 0594 631656

het laatste verslag waar ik bij ben geweest.

Onderstaand vind u het verslag van de vergadering van 26 maart 2014 waarin afscheid werd genomen van de vertrekkende raadsleden. Het is een lang verhaal maar ik vind dat ik u dit niet mag onthouden zodat u weet hoe men over elkaar dacht en denkt.

Verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leek, gehouden op
woensdag 26 maart 2014 – om 19.30 uur in het gemeentehuis te Leek.
Voorzitter: De heer B.C. Hoekstra. Griffier(wnd.): Mevrouw F.M. Koop-Bouwman.
Aanwezig: De dames E. A.D. Bakker-Modderman, B.A. Kaatee, M.F. Prinsen-Terpstra,
R. Vos en J.M. Winter.
De heren S. Helmholt, R. Honnef, A.J. Houwer, J.R. van der Laan, C.P. Lakerveld, M.W.W. van der Linden, M. Moes, M.J. Oosterhuis, J.W.F. Roorda, J.W.P. Slotema, J.G.J.J. Veenstra en D.U. van der Wier.
De wethouders T.H. Haseloop-Amsing, H.J. Morssink en B. Plandsoen.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij memoreert dat dit de laatste raadsvergadering is in de oude samenstellening. De huidige leden zijn deze dag nog tot 24.00 uur in functie. Tot de installatie van de nieuwe raad die de volgende dag plaatsvindt, heeft Leek geen raad.
Hij feliciteert mevrouw Winter met haar verjaardag op deze dag.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Spreekrecht burgers
Er wordt geen gebruikgemaakt van het spreekrecht.
4. Instellen commissie van onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad
De voorzitter stelt voor mevrouw Bakker, de heer Veenstra en de heer Helmholt in de commissie van onderzoek te benoemen. Ze verlaten alle drie de gemeenteraad van Leek en behoren niet tot fracties waarin nieuwe leden worden benoemd. De raad gaat met de benoeming akkoord.
De voorzitter verzoekt de commissie zich met de griffier terug te trekken om de geloofsbrieven te onderzoeken. Hij schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering.
5. Onderzoek van de geloofsbrieven en besluit over de toelating van de benoemde leden van de nieuwe gemeenteraad
De heer Veenstra deelt namens de commissie mee dat de 17 geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden.
De voorzitter wijst erop dat dit het moment is dat er zowel door de raad als door mensen op de publieke tribune een opmerking gemaakt kan worden over het proces rond de verkiezingen. Hij stelt vast dat er geen opmerkingen zijn over de procesgang rond de verkiezingen.
6. Afscheid van de leden van de gemeenteraad
De voorzitter geeft een toelichting bij de gang van zaken rond dit agendapunt. Eerst neemt hij zelf het woord, daarna geeft hij het woord achtereenvolgens aan mensen op de publieke tribune, aan raadsleden die niet afscheid nemen en aan raadsleden die wel afscheid nemen.
De voorzitter stelt vast dat de afgelopen vier jaar heel veel is gebeurd. Ondanks de economische crisis groeide de gemeente met 300 inwoners. Ondanks het weinige geld dat er beschikbaar was, kon er, mede door externe geldbronnen, geïnvesteerd worden in het landgoed Nienoord en in het centrum. Het was de periode van water en vuur: hoog water in de Lettelberter Petten en grote branden in Tolbert en Leek. Het was de periode van vechten om te blijven bestaan. De grootste vechtjas kwam echter uit
Zevenhuizen: de judoka Kim Polling.
Ondanks de politieke verschillen, zijn de discussies in het gemeentehuis altijd goed en zorgvuldig gevoerd. Hij vindt dat de landelijke politiek hier een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Binnen en buiten het parlement worden er soms uitspraken gedaan die hij persoonlijk onwaardig acht. Hij zal zich er met hand en tand tegen verzetten, mochten dergelijke praktijken zich ook in de raad voordoen.
Iedere groepering, gekozen door de Leekster bevolking, is welkom in de raad, maar men zal zich wel aan de algemene fatsoensnormen dienen te houden. Overigens heeft hij er het volste vertrouwen dat iedereen in de komende periode weer goed met elkaar om zal gaan.
In de nieuwe raad keren 10 van de 17 oude leden terug. Voor de politieke stabiliteit is het goed dat niet, zoals elders gebeurt, driekwart van de oude raad vertrekt. Hij wijst erop dat er altijd kans is dat er tussentijds een raadslid opstapt, zoals de heer Vlonk heeft gedaan, om zich te richten op de provinciale politiek, mevrouw Faber en de heer Tameling die plaats hebben gemaakt voor opkomend talent en mevrouw De Jager en mevrouw Van Diest die om persoonlijke redenen zijn opgestapt. Ook staat hij stil bij het vertrek van wethouder Bouma die om politieke redenen zijn ontslag heeft ingediend.
Vervolgens richt hij zich tot de zeven raadsleden die feitelijk vertrekken. Na iedere toespraak krijgt de betrokkene bloemen en een cadeau uitgereikt.
Mevrouw Bakker is in november 2012 in de raad gekomen, ter vervanging van mevrouw Van Diest, en is dus ruim een jaar raadslid geweest. Hij noemt haar een zeer stabiele factor. Privé en zakelijk is er veel gebeurd. Ze kwam binnen als buschauffeur – in dat opzicht een opvolger van de heer Lakerveld – maar door enkele blessures veranderde er een aantal zaken. Privé heeft ze echter een mooie stap gemaakt. Wethouder Haseloop heeft haar onlangs in de echt verbonden. Mevrouw Bakker vertrekt, maar hij is ervan overtuigd dat haar partij altijd op haar kan rekenen. Hij wenst haar het beste.

Mevrouw Vos kwam in april 2010 in de raad toen de heer Plandsoen wethouder werd. Haar imago was een beetje van ‘de dochter van…’. Met haar vader heeft ze haar politieke kleur gemeen, maar verder heeft ze in de raadsvergaderingen een heel eigentijds en modern geluid laten horen. Ze was graag nog vier jaar doorgegaan. Voorlopig zit ze echter op de reservebank. Mochten de collegeonderhandelingen voor haar partij goed verlopen, dan keert mevrouw Vos terug in de raad. Hij wenst haar het beste.
De heer Helmholt is ruim zes jaar lid geweest van de raad van Leek. Daarvoor was hij wethouder in Grootegast. Hij is een bestuurder met een ruime ervaring. Bovendien een partijman op wie kan worden gerekend. Toen mevrouw De Jager tussentijds afscheid nam van de raad, was hij direct bereid het stokje over te nemen. Niet altijd op de voorgrond, maar wel een harde werker. Hij is actief in zijn woonplaats Oostwold. Met alle inwoners van Oostwold mag hij trots zijn op het MCO dat in het dorp is gerealiseerd. Hij wenst hem het beste.
De heer Veenstra is acht jaar lid van de raad van Leek geweest. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Groningen. Wanneer de verkiezingen anders waren uitgepakt, was hij wellicht raadsoudste geworden en tevens plaatsvervangend voorzitter van de raad. Met de heren Honnef en Slotema zou hij hiervoor in aanmerking zijn gekomen.
De heer Veenstra was met afstand de grootste financieel specialist in de raad. Wanneer de PvdA twee wethouders had mogen leveren, zou hij een goed portefeuillehouder financiën zijn geweest. Echter: zijn deskundigheid was in de raad ook heel goed op zijn plek. Zo kon hij het college voldoende tegengas geven.
Het is alleen jammer dat een stevige uitspraak van hem in de raad meestal niet leidde tot een interessant debat. Hij wenst hem het beste.
De heer Moes kwam in december 2003 in de raad als opvolger van de heer Havinga en is dus ruim tien jaar raadslid geweest. Naast een goed raadslid wordt straks ook een rechtstreekse vertegenwoordiger van de agrarische sector gemist. Deze sector is nog altijd een belangrijke pijler van de economie. Hij vindt het jammer nu geen rechtstreekse ervaringen uit het boerenleven meer te zullen horen. De zware tijd die de heer Moes in deze periode heeft meegemaakt, heeft hij dankzij zijn veerkracht en stabiliteit
doorstaan. Hij wenst hem het beste en komt graag nog eens bij hem op de boerderij een kijkje nemen.
De heer Lakerveld is in augustus 1984 de heer Kuiper opgevolgd en is dus ruim 29½ jaar raadslid geweest. Hij was met afstand de raadsoudste en daarmee plaatsvervangend voorzitter van de raad, welke taak hij één keer daadwerkelijk heeft uitgevoerd.
Hij was een echte volksvertegenwoordiger en stond altijd voor iedereen klaar, zowel in de gemeente als voor de vakbond, waarin hij actief was, onder meer bij het helpen bij het doen van belastingaangifte. Het heeft hem een grote aanhang bezorgd wat zich regelmatig uitte in een groot aantal voorkeurstemmen. Hij is een sociaal bewogen man die zich van top tot teen voor de ander inzet, met name voor mensen die het niet gemakkelijk hebben in de samenleving. Hij is eerlijk en rechtvaardig. Zijn principes zal hij nooit verloochenen. Toen de PvdA zich in zijn ogen te ver van deze principes verwijderde, heeft hij in april 2013 zijn lidmaatschap van de partij opgezegd en is hij als onafhankelijk raadslid verder gegaan.
Gezien zijn lange staat van dienst, zou de heer Lakerveld in aanmerking kunnen komen voor een onderscheiding. Een koninklijke onderscheiding stelt hij echter niet op prijs en de gemeentelijke legpenning heeft hij al bij een eerdere gelegenheid ontvangen. Meer smaken zijn er niet. Dus geen onderscheiding, maar wel veel waardering. Hij wenst hem het beste.
Mevrouw Winter is in totaal twaalf jaar lid geweest van de raad. Van 1998 tot 2002 en van 2010 tot nu. De laatste periode was ze fractievoorzitter, maar hierbij heeft ze mevrouw Prinsen alle ruimte gegeven zich voor te bereiden op de nieuwe periode.
Naast haar raadswerk heeft mevrouw Winter tal van andere activiteiten ontplooid, zoals het vervullen van allerlei functies bij de Christelijke Muziek Vereniging Harmonie in Leek, dirigent zijn bij het opleidingsorkest en ook – als een van de lezers bij de maandelijkse bingo. Bovenal was mevrouw Winter lange tijd het gezicht van D66 in de gemeente.
Hij deelt mee dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om mevrouw Winter, ter gelegenheid van het defungeren als volksvertegenwoordiger, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij speldt haar de koninklijke onderscheiding op en feliciteert haar ermee.
De voorzitter schorst de vergadering om iedereen de gelegenheid te geven mevrouw Winter te feliciteren.
De voorzitter heropent de vergadering.
Mevrouw Giezen (publieke tribune) spreekt de heer Lakerveld toe. Ze had zich zijn afscheid heel anders voorgesteld en had hem dit ook graag gegund. Ze kent hem nu ongeveer veertig jaar. Ze hebben veel met elkaar meegemaakt, eerst in het bestuur van de PvdA en later in de fractie. Ze heeft hem altijd gewaardeerd om zijn inzet, zijn herkenbaarheid en zijn toegankelijkheid. Ze wijst erop dat hij ook al veertig jaar aan het roer van zijn gezin staat, met een kapitein waar hij gek op is. Bovendien heeft hij
achter het stuur van de bus gezeten, aan het roer van de gemeenteraadsfractie, aan het roer van de raadscommissie, aan het roer van het FNV Westerkwartier, en aan het roer van een hele serie invullers van formulieren van de belastingen.
Ze wenst de heer Lakerveld het allerbeste toe en hoopt dat hij en zijn echtgenote nog heel lang in goede gezondheid samen verder door het leven zullen gaan.

De heer Van der Linden noemt de heer Lakerveld een socialist in hart en nieren. De PvdA heeft de laatste dertig jaar zeer veel aan hem gehad. Hij stond voor wat de partij was en voor wat het socialisme was. De PvdA bedankt hem voor al het werk dat hij al die jaren heeft gedaan in het bestuur, in de steunfractie en in de fractie van de PvdA.
Hij hoopt dat mevrouw Vos op zeer korte termijn weer tot de raadsfractie behoort. Onlangs las hij een tweet over Pieter Hilhorst, waarin stond “dat het met het aftreden van Pieter het voor veel mensen in de normale maatschappij weer iets moeilijker is geworden de stap te maken naar de politiek. Omdat we een heel verfrissend en wat naïef type zijn kwijtgeraakt in Amsterdam.”
Bij deze woorden moest hij aan mevrouw Vos denken, waarbij hij gelijk opmerkt dat ze absoluut niet naïef is. In zijn ogen heeft ze tijdens haar raadswerk dingen met een zeer verfrissende blik heeft uitgevoerd, niet alleen in de raad, maar ook in de fractie. Iemand als mevrouw Vos in de fractie betekent een groot goed.
Hij noemt de heer Veenstra een PvdA’er in hart en nieren en iemand met een grote kennis van financiën. Hij heeft zich gemanifesteerd als een zeer kundig persoon op vele uiteenlopende terreinen, zoals onderwijs en de bomen op Nienoord. Hij toonde hierbij gedrevenheid en passie. Hij maakte zijn afwegingen zeer zorgvuldig.
Wanneer de betogen in de raad hem wat minden interesseerden, ging hij wel eens de krant lezen. Toen hij hier een keer op werd aangesproken, antwoordde hij, even weloverwogen: “ach, wanneer op dat moment de krant interessanter is…”
Hij bedankt de heer Veenstra voor zijn inzet, zijn kennis en zijn kunde die hij heeft ingezet voor de raad en de PvdA. Persoonlijk bedankt hij hem voor alle gegeven steun en adviezen.
Topt slot bedankt hij ook de andere vertrekkende raadsleden voor de samenwerking en hij wenst hun alle goeds toe. Hij noemt speciaal de heer Moes, naast wie hij altijd zat tijdens de Technisch Beraden.
Hij bedankt hem voor alle gesprekken die ze hebben gehad, m.n. in de laatste twee jaar.

De heer Van der Wier stelt vast dat iedereen het vertrek van alle raadsleden als dichtbij ervaart. Hij typeert de heer Veenstra als een rustige en aardige collega. Zijn grote financiële kennis zal worden gemist. Hij denkt dat de heer Veenstra nog lang politiek betrokken blijft en wenst hem een fijne tijd toe. Mevrouw Vos gaf een jeugdig en fris geluid in de raad. Hij vraagt zich af of haar vertrek definitief zal zijn. Hij wenst haar vaarwel, maar, wie weet, is het tot ziens.
Mevrouw Bakker is tijdens de rit ingestapt. Ze was een punctueel raadslid die ook toen ze een gebroken been had, op de vergaderingen verscheen. Hij wenst haar veel plezier toe met de dingen die ze gaat doen.
Hij heeft mevrouw Winter leren kennen tijdens de campagne van vier jaar geleden, toen ze op ‘een oude weduwe’ fietste, met een groot verkiezingsbord achterop. Met succes. D66 kwam van nul op twee zetels. Sindsdien heeft iedereen ook haar politieke inhoud mogen meemaken. Hij wenst haar veel succes toe bij wat ze nu gaat doen.
Hij noemt de heer Lakerveld iemand die in de raad het socialisme een gezicht heeft gegeven. Politiek vanuit het hart, politiek vanuit de emotie. Hier heeft hij veel respect voor gekregen. Wie weet ontmoeten ze elkaar nog eens op een camperplek in een of ander ver land.
De heer Slotema geeft aan dat hij in de raad jarenlang naast de heer Moes heeft gezeten. Lief en leed hebben ze gedeeld. Dit begon al bij de geboorte: beiden zijn in 1953 in het Westerkwartier geboren. De heer Moes kon er niets aan doen dat hij in een GPV-gezin geboren, terwijl de heer Slotema in een AR-gezin is geboren. De heer Moes heeft ermee leren leven. Hij had een puike CDA’er kunnen zijn.
Over de meeste onderwerpen dachten beiden hetzelfde. De heer Slotema verklapt nu een geheim. Dit had een bepaalde reden. Voorafgaand aan de commissievergaderingen stelde de heer Moes hem vaak dezelfde vraag: “Heb jij iets over dat en dat onderwerp op papier staan?” Boeren hebben het nu eenmaal erg druk en komen hierdoor niet altijd toe aan het schrijven van een goed doordachte inbreng. Thuis laten ze de zwaarste, maar ook mooiste inbreng over aan stier Otwello, zoals Paul van Vliet het eens verwoordde.
De heer Moes las de geschreven tekst van Slotema snel door, maakt een aantal notities, en was snel klaar. Net als Otwello. Vervolgens bracht hij zijn standpunt op zijn eigen unieke wijze naar voren. Het CDA-verhaal was met een paar aanpassingen de inbreng van de ChristenUnie geworden. De heer Slotema kon hier niet aan tippen, net zo min als aan het aantal kleinkinderen van de heer Moes: inmiddels twaalf. “Ga heen en vermenigvuldigt u”, is er thuis door de heer Moes goed ingeprent.
Hij zal de heer Moes missen. Vervolgens overhandigt hij de heer Moes een cadeau dat hem steeds aan de raad en aan het CDA zal herinneren: een wandelstok, versierd met het groene lint van het CDA. Hij wenst de heer Moes alle goeds toe.
De heer Van der Wier memoreert dat de raad vier jaar geleden ook al afscheid van de heer Helmholt heeft genomen. Na een voor de fractie vervelend moment, mocht het CDA echter opnieuw een beroep op hem doen. Hij noemt hem een echt politiek dier. Gedurende vele jaren heeft hij op bestuurlijk niveau veel voor de gemeenschap betekend. In Grootegast heeft hij het ambt van wethouder bekleed. Na de verhuizing naar de gemeente Leek, heeft hij daar een aantal jaren in de raad gezeten. Hij is de stabiele factor in de fractie van het CDA. Hij is rustig, weet te relativeren en levert tijdens het
fractieoverleg veel input. Hij zou als voorbeeld hebben kunnen dienen voor de zegswijze
‘Bescheidenheid siert de mens’. Een deugd die alle politici goed zou staan. Zijn politieke werk heeft zijn sporen nagelaten. De burgers weten dit te waarderen. Veel inwoners van Oostwold wisten zeker op wie ze gingen stemmen, namelijk op nummer 6 op de lijst van het CDA: de heer Helmholt.
Zijn bijdragen voor raad en commissie sneden altijd hout. Kernachtig en ter zake. Het was een heel prettige ervaring met hem in de politiek te mogen zitten. Hij bedankt hem voor zijn inzet, toewijding en loyaliteit. Hij wenst hem en zijn vrouw alle goeds toe.

De heer Roorda wijst erop dat mevrouw Bakker weliswaar de raad verlaat, maar het fractieteam van de VVD blijft versterken. Ze heeft een aantal bestuurlijke functies in de VVD verricht. Ze was altijd bereid zaken op te pakken. Na het vertrek van mevrouw Van Diest is ze in de raad gekomen. Tevoren had ze in haar persoonlijke leven een grote ommezwaai gemaakt: van laborante naar chauffeur. De uitdrukking ‘brekebeen’ heeft ze vervolgens wel heel erg letterlijk opgevat. Maar ook al zat ze in een rolstoel, de raad kon altijd op mevrouw Bakker rekenen. Haar huwelijk was in deze periode een groot
lichtpunt, bij welke gelegenheid mevrouw Haseloop debuteerde als bijzonder ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hij bedankt mevrouw Bakker voor haar constructieve inzet en wenst haar alle goeds toe. Hij onderstreept zijn woorden met een bloemetje.
Hij wenst ook de andere vertrekkende raadsleden veel voorspoed toe.
Tot slot noemt hij de heer Moes een bondgenoot, soms een kritische bondgenoot, waarvoor hij hem dank zegt. Hij benadrukt dat iedereen in de raad zich altijd constructief heeft opgesteld. Ook na de heftigste discussies kon er met elkaar altijd nog het glas worden geheven.

De heer Honnef memoreert dat de heer Lakerveld nooit van zijn hart een moordkuil heeft gemaakt. Hij heeft diep respect voor diens principiële standpunten. De heer Lakerveld heeft ervoor gekozen het laatste jaar onder eigen vlag verder te gaan. Zij bijdragen waren altijd terdege voorbereid, weliswaar af en toe veel te lang, maar hij liet geen kans onbenut zijn stem te laten horen. Eén keer per jaar is er een borrel waarbij haring wordt geserveerd. De heer Lakerveld is hier een groot liefhebber van. Iedereen moet er dan vlot bij zijn, anders was de haring op. Verder herinnert hij zich de rondritten met de commissie Ruimtelijke Ordening. De heer Lakerveld fungeerde hierbij altijd als
buschauffeur. Deze rol deed hem zichtbaar goed.
Nu wacht hem veel vrije tijd. De heer Lakerveld heeft een camper waar hij nu veel gebruik van kan maken. De heer Honnef overhandigt hem namens GroenLinks een aantal reisbestemmingen. Hij hoopt dat de heer Lakerveld en zijn vrouw er veel plezier aan zullen beleven en wenst hem het allerbeste toe.
Hij benadrukt veel aan de gesprekken met hem te hebben gehad.

De heer Oosterhuis stelt vast dat afscheid nemen altijd een beetje pijn doet. In de raad bouwen de leden met elkaar iets op. Dit schept een band. Hij wenst iedereen die niet terugkeert het allerbeste toe in zijn leven.
Vervolgens richt hij zich tot de heer Moes. De heer Moes is tien jaar raadslid geweest en was daarvoor gedurende vele jaren lid van de steunfractie. Hij deed dit met veel plezier.
Aanvankelijk, zo bekende hij een keer, voelde hij spanning in het openbaar zijn rol op te pakken. “Maar”, zo voegde hij eraan toe, “je leert het snelst door het gewoon te doen.”
Iedereen heeft zijn eigen aanpak. Daarin verschillen ook de toon en de woordkeus. De heer Moes benadrukte steeds om geen lange verhalen te vertellen wanneer het kort en bondig kan worden gezegd. Dit vergrootte juist de zeggingskracht. Men moet zich ook niet blind staren op de verslagen waarin soms heel uitgebreide verhandelingen staan genotuleerd. De diepte staat niet per definitie gelijk aan de lengte.
De heer Moes bouwt zijn verhaal op aan de hand van een aantal kernnotities – die zeker niet van het CDA afkomstig zijn – en op wat andere fracties naar voren brengen. Dit samenspel, gecombineerd met zijn persoonlijkheid, m.n. hoe hij met anderen omgaat, bepaalt wat hij kan bereiken. Onlangs werd deze houding getypeerd als ‘een vaderlijke rol.’ Hij wil nu geen geur of kleur aan deze typering toevoegen.
Bij het vertolken van het christelijk geluid, weet men soms bij voorbaat niet te zullen scoren. Maar het respectvol met elkaar omgaan blijft van kracht. Voor de heer Moes was dit cruciaal. Hij heeft in de raad twee jaar met de heer Moes mogen samenwerken. Hun gemeenschappelijk uitgangspunt was de slogan, gehanteerd tijdens de verkiezing: ‘Geef Geloof een Stem’.
Hij bedankt de heer Moes voor de samenwerking. Hij weet dat hij als vraagbaak altijd beschikbaar zal zijn.
Mevrouw Prinsen heeft mevrouw Winter leren kennen als een druk bezette vrouw die haar agenda – een prachtig volgeschreven papieren exemplaar, waarbij een driekleurenmarkeerstift wordt gehanteerd – volledig vol plant. Met onder meer haar werk bij de VNN, de Harmonie, de camping in Frankrijk, het raadswerk en de zorg voor de kleinkinderen. Vaak kwam ze dan ook net op tijd de raadszaal binnen, en
soms ook niet helemaal net op tijd. Ze typeert mevrouw Winter in de hoedanigheid van raadslid als analytisch, betrokken en vasthoudend.
Voor een oordeel te geven, wilde ze inhoudelijk alles weten. Bij bouw- en bestemmingsplannen ging ze ter plaatse poolshoogte nemen en praatte ze met alle betrokkenen. Vaak wist ze de vinger op de zere plak te leggen en kon ze adviseren hoe te handelen. Ze is betrokken bij mensen in de samenleving. Zo nam ze het op voor de familie Akbari. Bij een andere gelegenheid deelde ze een prijs aan vrijwilligers bij het maatjesproject van De Schutse. Hoe vasthoudend ze kan zijn bleek bij de discussie rond de intensieve veehouderij. Ze beet zich in het onderwerp vast, in de overtuiging dat het anders moest en anders kon.
Gelukkig heeft mevrouw Winter toegezegd de fractie blijvend te ondersteunen. Haar kennis, betrokkenheid en vasthoudendheid zijn goed te gebruiken.
Ze bedankt haar voor alles en overhandigt haar een cadeau.

Mevrouw Bakker bedankt de raad voor de goede samenwerking. Ze heeft het raadswerk maar korte tijd mogen doen, maar heeft het met heel veel plezier gedaan. Ze heeft zich volledig willen inzetten en hoopt dat dit ook als zodanig is overgekomen. Ze wenst de onderhandelaars bij de coalitiebesprekingen heel veel succes toe, evenals de raadsleden met hun werk.

Mevrouw Vos stelt vast dat afscheid nemen wanneer je er zelf nog niet aan toe bent, niet leuk is. Ze bedankt iedereen voor de aardige dingen die er over haar zijn gezegd. Ze bedankt ook voor de boeiende vier jaar die ze heeft meegemaakt en spreekt de hoop uit iedereen snel weer te zien.

De heer Helmholt bedankt de raad en de ambtenaren voor de uitstekende samenwerking die hij heeft ervaren. Elke informatie die hij nodig had, werd uitvoerig gegeven.
Met enkele onderbrekingen heeft hij zestien jaar deel mogen uitmaken van gemeenteraden in het Westerkwartier. Voor de komende jaren ligt er de uitdaging in het Westerkwartier een gemeente te creëren waar het goed wonen en werken is. Hij hoopt dat hierbij de kwaliteit van het voorzieningenniveau kan worden gehandhaafd. Voor het CDA ligt hier een uitdaging. Hij heeft het volste vertrouwen in de rol die de partij erbij zal spelen.
Er moet hem nog iets van het hart. In Leek is men altijd ruimhartig omgegaan met de inbreng van burgers. Maar niet alles kan worden gezegd. Het schofferen van raadsleden en het in openbaar aanspreken van ambtenaren past niet bij een gemeentelijke democratie. Naar zijn mening moet bij dergelijke aantijgingen de spreker het woord worden ontnomen. Ook de raad heeft hierbij een taak. Het respecteren van elkaars mening moet een gegeven zijn. Ga uit van vertrouwen in elkaar tot het tegendeel is bewezen.
Hij wenst de raad een vruchtbare samenwerking toe.
De heer Moes bedankt voor alle goede woorden die er zijn gezegd.
Hij vertelt dat hij bijna 55 jaar geleden voor het eerst naar de lagere school ging. Hij herinnert zich dat er vooraan in de klas een paar jongetjes zaten die alles al wisten. Later bleek dat ze voor het tweede jaar in de eerste klas zaten.
Toen hij lang geleden voor de eerste keer de raadsvergaderingen bezocht, had hij dezelfde ervaring. Wat weten deze mensen veel! Hij herinnert zich dat de wethouders van toen zoveel tekst uit hun mouw schudden dat hij na afloop niets wijzer was geworden.
Eenmaal in de raad, heeft hij het nodige bijgeleerd. Maar zoveel tekst als sommige anderen heeft hij nooit kunnen produceren. Gelukkig had wethouder Fellinger ook niet zoveel tekst nodig en was hij ook nog eens goed te begrijpen.
Hij wenst alle vertrekkende raadsleden alle goeds toe. Hij noemt enkelen bij naam.
Hij noemt de heer Lakerveld een begrip voor de politiek in Leek. Een man met een grote mond, maar met een nog groter sociaal hart. Hij wenst hem het allerbeste toe.
De heer Slotema is een blijver met voorkeurstemmen. Zoals deze eerder deze avond al aangaf, delen ze veel samen Ze zijn generatiegenoten en dat schept een band. Met veel plezier heeft hij de afgelopen vier jaar naast de heer Slotema gezeten, waarbij ze elkaar nu en dan souffleerden. Hij heeft tien jaar raadslid mogen zijn, eerst met de heer Schipper, daarna met mevrouw Faber en tot slot met de heer Oosterhuis als mederaadslid namens de ChristenUnie. Hij bedankt voor de altijd goede samenwerking. Hij wenst de heer Siegers en de heer Oosterhuis veel succes toe. Ze zullen een goed team vormen.
Gedurende tien jaar zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd, zoals bestemmingsplannen buitengebied, de geurverordening, de regiovisie, de woningbouwopgave, Nienoord, Jager, Hummel en de intensieve veehouderij.
In tien jaar tijd kan er ook privé het nodige voorvallen. Hij wijst op de enorme betrokkenheid vanuit college en raad die hij heeft ervaren. Politieke verschillen vallen dan weg. Hij bedankt iedereen hiervoor. Hij wenst blijvers en nieuwkomers een gezegende raadsperiode toe.

De heer Veenstra neemt plaats achter het spreekgestoelte, zoals hij dat in Groningen altijd gewend is geweest. Hij bedankt iedereen voor de mooie woorden die er zijn gezegd. Gedurende de raadsperioden in Groningen heeft hij veel financiële kennis opgedaan. Zelf relativeert hij echter zijn kennis: “In het land der blinden is eenoog koning.”
Hij vond het wel erg leuk om te doen. Vervolgens lost hij een schuld in. Bij het opruimen van zijn administratie kwam hij een factuur van de gemeente tegen van kopieerkosten, t.w. 22 cent, inclusief BTW. Hij overhandigt het bedrag aan de burgemeester.
Als een van de mooiste acties die hij in de raad heeft meegemaakt noemt hij de actie voor de milieuzak, aangevoerd door mevrouw Haseloop. Hij heeft de fractievergaderingen van de PvdA altijd met veel plezier bijgewoond, het laatste jaar zonder de heer Lakerveld. Hij begrijpt diens keuze, maar vindt het wel jammer. De goede samenwerking in de raad heeft hij als heel plezierig ervaren. Men was op overleg gericht. Het gaat in Leek gemoedelijker, wellicht ook wat respectvoller toe dan in de jaren tachtig in de raad van Groningen. Dit vindt hij heel positief. Er is echter een valkuil. Er is een aantal moeilijke
onderwerpen gepasseerd, zoals de beukensingels en de veehouderij. Vier jaar geleden is besloten in het nieuwe raadscommissiesysteem tot een betere dialoog met de burger te komen. De reglementen zijn er echter niet op aangepast. En meestal wordt de inspreker na afloop door de raadsleden bedankt voor zijn bijdrage, maar wordt er niet inhoudelijk ingegaan op wat hij heeft gezegd. Wanneer burgers het gevoel hebben dat ze tegen een muur oplopen, en de mening van de raad niet verandert door wat er wordt ingebracht, kunnen de emoties hoog oplopen en gaan mensen soms rare dingen zeggen. Dit was
niet altijd even prettig en ook niet even fraai, maar er zit een andere kant aan. Ieder raadslid is als individu gekozen. Dit houdt in dat een raadslid ook als individu kan worden aangesproken. Hij denkt dat het soms beter is in te gaan op de inhoud van de bijdrage dan op de manier waarop het is gezegd. Zo blijven burgers ook meer betrokken bij de politiek. Hij verzoekt iedereen hier nog eens over na te denken. Hij benadrukt bij deze tip niet te doelen op anoniem gedane uitingen.
Hij bedankt iedereen voor de goede samenwerking en wenst allen het allerbeste toe.

Mevrouw Winter is zeer verrast door de koninklijke onderscheiding die haar deze avond is
toegekend. Ze is erdoor vereerd en spreekt haar dank uit voor de mooie woorden die tot haar zijn gesproken. Ook heeft zij de manier waarop raadsleden met elkaar omgaan als heel prettig ervaren. De discussies waren soms pittig, maar werden met respect voor elkaar gevoerd en zonder vervelende persoonlijke gevoelens t.o.v. elkaar. Ze hoopt dat het ook deze uitstraling heeft naar de burgers toe. Ze hoopt dat de burgers ook wat meer bij de politiek betrokken worden, ook bij de gemeentepolitiek, zeker nu er zoveel belangrijke zaken op de gemeente afkomen. Helaas is de publieke tribune niet altijd zo gevuld
als deze avond. D66 streeft ernaar de burger meer bij de politiek te betrekken.
Bij bijvoorbeeld de projecten op school, blijken leerlingen, maar ook volwassenen, maar een vaag idee hebben hoe de politiek functioneert. Het zou mooi zijn wanneer de kennis hierover wat toenam. Op de basisschool en de middelbare school wordt er aandacht voor gevraagd. Ze sluit zich aan bij de opmerking van de heer Veenstra: soms moet men ook begrip hebben voor mensen die hun grieven en hun ongerustheid naar voren brengen op een andere manier dan men het in de raadszaal gewend is.
Ze wenst degenen die blijven veel succes toe, m.n. de nieuwe fractie van D66, en degenen die weggaan alle goeds voor de toekomst en bedankt iedereen voor de goede samenwerking. Andere raden kunnen in dit opzicht aan Leek een voorbeeld nemen.

De heer Lakerveld bedankt iedereen voor alle woorden die tot hem zijn gesproken. Eerlijk gezegd, weet hij niet waar hij dit allemaal aan te danken heeft. Hij vindt het de normaalste zaak van de wereld dat een raadslid zich inzet voor de burger die hij vertegenwoordigt.
Vervolgens bedankt hij de kiezers die al die jaren op hem hebben gestemd. Hij hoopt dat hij het in hem gestelde vertrouwen niet heeft beschaamd.
Op een half jaar na, heeft hij 30 jaar in de gemeenteraad van Leek mogen functioneren.
Halverwege de raadsperiode 1982-1984 kwam hij in de raad. Wethouder Kuiper had op een vervelende manier een motie van wantrouwen gekregen, moest opstappen, maar bleef raadslid. Na een half jaar wilde hij dit niet meer en is de heer Lakerveld hem opgevolgd. Hij was gewend een congres met 400-500 FNV-leden toe te spreken en had daar geen enkele moeite mee. Maar toen hij de eerste keer de raad moest toespreken, gierden de zenuwen hem door de keel. Toen hij na zijn betoog de zaal inkeek, stak de heer Giezen zijn duim op. Dat deed hem erg goed en sindsdien heeft hij weinig schroom meer gevoeld in de raadszaal zijn mond open te doen, zoals het college en de andere raadsleden vaak hebben mogen ervaren. In die bijna dertig jaar heeft hij veel raadsleden zien komen en gaan. Hij noemt mevrouw Post die tijdens haar raadslidmaatschap is overleden en mevrouw Voogd-Vaandrager die niet lang na het beëindigen van haar raadlidmaatschap is overleden. Hij bedankt de collega-raadsleden voor de goede samenwerking. Hij heeft altijd ervaren dat, hoe ver de standpunten ook uit elkaar lagen, er altijd respect was voor elkaar. Na een jaar of acht als steunfractielid te hebben gefunctioneerd, heeft hij in een zevental raadsfracties van de PvdA meegedraaid. Op 15 april 2013 is hij echter uit de raadsfractie van deze partij getreden. In zijn ogen voerde de PvdA namelijk geen sociaal beleid meer. Nog altijd is hij van mening dat het huidige kabinet een afbraakbeleid voert. Dit kan hij niet verdedigen tegenover de mensen die zo hard
worden gepakt. De consequenties van dit beleid zijn schrijnend. Natuurlijk zijn er misstanden, maar hij huldigt het standpunt dat de mensen die dit daadwerkelijk
doen, moeten worden aangepakt. Maar dat niet de mensen de dupe mogen worden die nu niet meer naar een verzorgingshuis kunnen gaan, omdat dit gesloten wordt, of mensen die, vanwege hun lage inkomen, alleen de basisverzekering van hun zorgverzekering kunnen betalen en daardoor verstoken zijn van hulp door de fysiotherapeut. Er zijn nog veel meer zaken dan hij nu noemt die hem dwars zitten.
Onlangs werd hem gevraagd welke raadsfractie waarin hij had meegedraaid de beste is geweest. Zijn antwoord: de fractie van dat moment was de beste. Deze is gevormd door de leden die de lijst hebben vastgesteld en door de kiezer die heeft gesproken.
Over het algemeen heeft hij met de verschillende fractieleden goed kunnen omgaan, ondanks de tegenstrijdigheden die er waren en de soms felle discussies.
Ook bedankt hij de ambtenaren voor de goede samenwerking. Tevens bedankt hij degenen die  vertrouwen in hem stelden wanneer ze hem een persoonlijk verhaal vertelden.
Soms stelde hij een ambtenaar voor de tweede keer dezelfde vraag, gewoon, omdat hij het nog niet goed begreep. En dan werd het nogmaals uitgelegd. Hij benadrukt, ook voor de nieuwe raadsleden, dat men de ambtenaren altijd met vragen kan benaderen.
In de PvdA heeft hij vrienden opgedaan, zoals de heer en mevrouw Giezen, de heer De Jong en de heer Veenstra, en ook buiten de PvdA, zoals de heer Moes en de heer Honnef, maar hij zou deze lijst met vele, vele namen kunnen aanvullen. Van de VVD noemt hij oud-wethouder Fellinger en mevrouw Voogd-Vaandrager. Beide VVD, geeft dit te denken? Nee, natuurlijk niet want zijn gedachtegang is een heel andere dan van genoemde mensen.
Democratie betekent voor hem niet alleen het recht van het gehele volk om, met algemeen kiesrecht, bij vrije verkiezingen zijn vertegenwoordigers aan te kunnen wijzen, maar het betekent ook geestelijke vrijheid. Het recht van vrije meningsuiting, het recht van ontplooiing van de persoonlijkheid en de eerbiediging van gevoelens van andersdenkenden. Het socialisme is geboren uit het verzet tegen de buitengewoon slechte omstandigheden waaronder de massa leefde bij de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme. Het omvat een algemeen maatschappelijk ideaal en richt zich tevens op de onmiddellijke sociale hervorming die tot dit ideaal kan leiden. Dit ideaal is nooit volkomen te verwezenlijken. Maar het socialisme streeft naar een betere samenleving, waarin een grotere gelijkheid bestaat, een grote sociale rechtvaardigheid, een grote bestaanszekerheid, een grote medezeggenschap en, in grote mate, een gemeenschappelijk eigendom.
Deze gedachten heeft hij ontleend aan de memoires van Willem Drees. Deze gedachten geven precies weer hoe hij erover denkt. Hij probeert ernaar te leven. Het socialisme is voor hem een heilig moeten. Hij heeft tijdens zijn raadsperiode geprobeerd zijn ideaal te verwezenlijken. Het is niet geheel gelukt, maar hij denkt dat er toch wel een paar zaken tot stand zijn gebracht.
Hij wenst de nieuwe raadsleden veel wijsheid toe en benadrukt tot slot dat een raadslid er niet zit voor de status die het geeft, maar dat hij er zit voor en namens de burger.
Hij wenst iedereen het beste toe.

7. Rondvraag
Mevrouw Bakker spreekt haar dank uit voor het schitterende cadeau dat alle vertrekkende raadsleden hebben gekregen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje in de hal.

Bovenstaande is dus het verslag van de laatste vergadering van de gekozen gemeenteraad in 2010.

Reacties welkom;

Kees Lakerveld0594 631656

Afscheidsvergadering van de vertrekkende Raadsleden.

Woensdag 26 maart 2014is er afscheid genomen van die raadsleden die niet meer terugkomen is de gemeenteraad Er zijn zeer veel lovende woorden gesproken naar de verschillende leden en, ik schaam mij een beetje, naar mij toe zijn er verschrikkelijk veel veren in mijn ………. gestoken. Natuurlijk vind ik het fantastisch dat men mijn Raadslidmaatschap op prijs stelde maar om, na mijn afscheidsspeech mij een staande ovatie, ik kan het niet anders noemen, te geven vond ik toch een beetje te ver gaan. Hieronder kunt u mijn, misschien wat lange, afscheidsspeech lezen.

Vzt,

Allereerst wil ik alle kiezers bedanken die op mij gestemd hebben de afgelopen negenentwintig en een half jaar. Ik dank hen allen voor het in mij gestelde vertrouwen en ik hoop dat vertrouwen niet geschaad te hebben.

Op ongeveer een half jaar na heb ik dus 30 jaar in de gemeenteraad van Leek mogen functioneren. Ik ben in de raad gekomen halverwege de raadsperiode van 1982 – 1986 en de plaats ingenomen van Jan Kuiper.

Jan Kuiper was wethouder namens de PvdA maar kreeg, op een zeer vervelende manier, een motie van wantrouwen en moest dus opstappen als wethouder. In die tijd was een wethouder nog gewoon raadslid, het monistische systeem (waar is die tijd gebleven) en Jan kwam dus in de raad. Na ongeveer een half jaar wilde Jan niet meer en heb ik, toen als vijfde op de lijst, zijn plaats ingenomen.

Toentertijd deed ik al veel werk voor de Vervoersbond FNV en de Vakcentrale FNV en had nooit enige moeite om bijvoorbeeld een congres met een vier tot vijfhonderd FNV leden, toe te spreken of een Bondsraad van de Vervoersbond, maar toen ik de eerste keer namens de fractie iets in de raad moest zeggen, gierden de zenuwen mij door de keel. Het onderwerp was sport en ik had een verhaal van een half A4tje. Nadat ik uitgesproken was en de zaal inkeek zag ik Jan Giezen en die stak zijn duim op. Dat deed mij bijzonder goed en werd erg gewaardeerd en daarna heb ik zeer weinig schroom meer gehad om mijn mond open te doen. U, als college en raad weten er alles van.

Vzt, bijna 30 jaar dus, waarin ik veel raadsleden heb zien komen en gaan. De een uit vrije wil, de ander overleden. Ik denk hierbij aan Mia Post en, al was zij geen Raadslid meer, aan Maria Voogd-Vaandrager.

Ik wil hierbij dan ook alle collega raadsleden uit deze 29 ½ jaar danken voor de samenwerking. Ook al stonden onze standpunten soms mijlen ver uit elkaar, het respect naar elkaar was altijd aanwezig, althans zo heb ik het ervaren.

Ik heb dus, na een jaar of 8 als steunfractielid, in een zevental verschillende raadsfracties van de PvdA, meegedraaid als Raadslid. Het laatste jaar, sinds 15 april 2013, helaas niet meer omdat de PvdA in mijn ogen geen sociaal beleid meer voert. Denk aan de decentralisaties die op de gemeenten af komen van o.a. de zorg, de WMO en ga maar door.

Ik vond en vind nog steeds dat het Kabinet een afbraakbeleid voert en dat kan ik niet verdedigen naar die mensen die zo hard gepakt worden. Juist in deze tijd van het jaar zie ik de consequenties van dit beleid en neem van mij aan, dat is nogal eens schrijnend. Natuurlijk zijn er misstanden maar ik heb altijd het standpunt verdedigd dat die aangepakt moeten worden maar pak dan die, die het ook echt doen en niet de mensen die niet meer naar een verzorgingshuis kunnen omdat die gesloten worden, niet die mensen met een zeer laag inkomen die van  hun zorgverzekering alleen de basisverzekering nemen omdat ze geen aanvullende meer kunnen betalen en geen hulp meer kunnen krijgen van een fysiotherapeut omdat dit niet in de basisverzekering zit.

Vzt, ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan maar dat doe ik niet op deze avond waar ik afscheid neem van het Raadslidmaatschap, maar dat dit soort zaken mij hoog zit kunt u bedenken. Er zijn er nog veel meer.

Goed vzt., ik was bezig met de fracties waar ik in meegedraaid heb. Er werd mij pas nog gevraagd welke fractie was nu de beste en leukste om in te zitten. Mijn antwoord is steevast dat de fractie die er op dat moment was de beste was n.a.v. de door de leden vastgestelde lijst en de verkiezingsuitslag.

Ik heb ook veel verschillende fractieleden meegemaakt waar ik gelukkig over het algemeen goed mee ben omgegaan. Natuurlijk waren er tegenstrijdigheden en waren er soms, nu ja soms, felle discussies maar over het algemeen kwamen we er bijna altijd uit.

Goed, ik ben soms, nu ja soms, wat rechtlijnig maar dat geldt ook voor anderen. We denken vaak zelf de wijsheid in pacht te hebben, maar helaas voor u allen, die heb ik. (Geintje)

Vzt, ik heb ook zeer veel ambtenaren meegemaakt en hen dank ik ook voor de samenwerking die er altijd geweest is. Ook dank ik hen die mij in vertrouwen soms over persoonlijke zaken sprak en dat deden in de wetenschap dat het vertrouwd was wat zij zeiden over het werk, de persoonlijke omstandigheden en ga maar door. Eigenlijk wil ik niemand noemen, en dat zal ik ook niet, want ik ben dan bang dat er dan een zegt, hé, en ik dan en dat wil ik niet. Ik dank ze allemaal, van hoog tot laag, voor de samenwerking waar ik altijd veel aan heb gehad. Soms zullen zij weleens gedacht hebben daar komt hij weer met dezelfde vragen maar dat kwam niet omdat zij het niet goed aan mij overbrachten maar dat kwam gewoon omdat ik het niet direct begreep en het twee soms drie keer uitgelegd moest hebben zodat ik de juiste argumenten, in mijn ogen, naar voren kon brengen om het met iets eens te zijn of niet. Voor de nieuwe raadsleden, ambtenaren in dit huis zijn gewoon te benaderen. Ze bijten niet maar helpen je graag te informeren.

Dan vzt, werd ook mij de vraag gesteld, heb jij nu vrienden overgehouden in de politiek. Wat zijn vrienden? Vriend zijn betekent niet dat je het altijd met elkaar eens moet zijn, dat je de vloermat kapot loopt bij elkaar, nee vzt bevriend zijn is een gevoel dat je hebt en krijgt als je elkaar ziet, elkaar spreekt en geheimen durft te vertellen. Natuurlijk heb ik die ook in de PvdA gevonden, ik noem een Jan en Gretha Giezen een Jan de Jong een Jelle Veenstra en zo kan ik doorgaan, en doorgaan en doorgaan.

Dan was er nog een wethouder van een andere partij dan de mijne en wie dat was hoef ik hier eigenlijk niet te zeggen maar ik doe het toch. Harry Fellinger is ook een vriend die ik uit de politiek heb overgehouden, U had dit al begrepen op 5 maart toen hij het nodig vond mij toen al een bloemetje te geven omdat hij dacht dat op die avond afscheid van mij werd genomen.

Daarnaast vzt, heb ik ook nog vriendin over gehouden maar helaas is zij overleden.           Ik heb haar al genoemd, dat was Maria Voogd.

Geeft dat niet te denken, een vriend en vriendin van de VVD. Nee, hoor want mijn gedachtengoed is een heel andere. Welke?

En nu ga ik heel ernstig worden;

Als ik denk over democratisch socialisme dan betekent democratie voor mij niet alleen het recht van een volk, in zijn geheel, door algemeen kiesrecht bij vrije verkiezingen zijn vertegenwoordigers aan te wijzen, maar dan betekent dat ook, daar bovenuit, de geestelijke vrijheid. Het recht van vrije meningsuiting, het recht van ontplooiing van de persoonlijkheid, de eerbiediging van gevoelens van andersdenkenden. Ook een sfeer in de maatschappij, en daarmee raak ik dan het begrip socialisme, dat moeilijker is te omschrijven, is in zoverre dat het sterk wisselt in verband met de veranderingen in maatschappelijke omstandigheden. Het socialisme is geboren uit het verzet tegen de buitengewoon slechte omstandigheden waaronder de massa leefde en leeft bij de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme. Het omvat een algemeen maatschappelijk ideaal en richt zich tevens op onmiddellijke sociale hervorming die tot dat ideaal kunnen leiden. Een dergelijk ideaal is in zijn menselijke gebrekkigheid nooit volkomen te verwezenlijken. Maar het socialisme wil een betere samenleving: een samenleving van veel grotere gelijkheid, van veel grotere sociale rechtvaardigheid, van grotere bestaanszekerheid, van grotere medezeggenschap en, in grote mate, gemeenschappelijk eigendom.

Heb ik dit nu allemaal zelf bedacht en opgeschreven? Nee vzt., ik heb deze gedachten gehaald uit de memoires van Willem Drees. Zij geven precies weer hoe ik denk en tracht er naar te leven, want het socialisme is voor mij een heilig moeten.

Vzt, ik heb geprobeerd al de jaren hier in de raad doorgebracht dit te verwezenlijken. Dat het mij niet geheel is gelukt vind ik jammer, maar ik denk dat er toch wat zaken zijn die mij wel gelukt zijn.

Ik dank u allen en wens u en de nieuwe Raadsleden veel wijsheid toe in de komende tijd. Dat zult u nodig hebben en nieuwe gemeenteraad, vergeet een ding niet; u zit in de raad niet voor de status van ‘Ik ben raadslid’ maar, en vergeet dit niet, u zit daar namens en voor de burger.

Het gaat u goed.

Tot zover mijn laatste bijdrage in de Gemeenteraad van Leek waar ik met alles wat ik in mij had gefunctioneerd heb en getracht in alle zaken de burger voorop te stellen.

Met zeer vriendelijke groeten en graag reactie op mijn inbreng.

Kees Lakerveld, Allardsoogsterweg 3  9354 VR Zevenhuizen. Tel; 0594 631656

 

Allerlaatste Raadsvergadering van mij

Woensdag 5 maart was voor mij de allerlaatste Raadsvergadering. na de verkiezingen van 19 maart ga ik als gewoon burger door het leven.

Deze laatste vergadering was het belangrijkste punt de aanpassingen die gaan gebeuren bij de Lidll en Albert Hein. De verkeerssituatie is en blijft daar voor problemen zorgen. Samen met Jan Willen Slotema heb ik vaak gewezen op aanpassingen die gemaakt zouden kunnen worden op het vooral voor ouderen en gehandicapten veiliger te maken, overzichtelijker en duidelijker. Alle fracties ware het met elkaar eens dat dit zo snel mogelijk moest gebeuren. de insprekers, o.a. de Gehandicapte Raad heeft bij monde van Leen van Boven ook hun standpunten naar voren gebracht. De verantwoordelijk portefuillehouder,    Tanja Haseloop, moest toegeven dat de naam die eraan gegeven was aan het plein, niet aan de verwachtingen voldeed.   Ook gaf ze te kennen dat direct na de bouwvakvakantie begonnen gaat worden aan de herinrichting welke o.a.inhoud dat de fietsers eerder en veiliger kunnen oversteken en de voetgangers minder last zullen hebben aan het gemotoriseerde verkeer.

Dit was zo’n beetje mijn laatste vergadering die ik namens u allen heb mogen bijwonen.

Op 26 maart zal er afscheid genomen worden met die raadsleden waarvan zeker is dat zij niet terug komen zoals Mark Moes, Koos Winter en mijn persoontje. Er zullen wel een paar sprekers zijn die ons een veer in de …………. steken.

Ik heb bijna 30 jaar u mogen vertegenwoordigen en dat heb ik altijd met plezier gedaan en daarbij ook mijn uiterste best om dat te bewerkstelligen waarvan ik dacht dat dit het beste was voor u. Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij stelde.

Vergeet niet dat ik alleen geen raadslid meer ben. Met al mijn andere werk ga ik gewoon door, dus met belastingaangiften en ombudswerk.

Kees lakerveld.

Verslag Raads en commissie vergadering 5 februari 2014

De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen was het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de commissie, een vervolg van de vergadering van januari en in de Raad het Sociale Domein.

Het HOV werd uitgebreid besproken en kwam er, na duidelijke toezegging van de wethouder, er op neer dat de op en/of aanmerkingen die gemaakt zijn meegenomen gaan worden in het uitwerkingsplan. Verschillende verenigingen en buurtschappen hadden zeer nuttige voorstellen waarvan ik heb gezegd dat hier terdege rekening mee moet worden gehouden. Een van de opmerkingen was dat de bussen die uit Zevenhuizen kwamen door de wijk Oostindie gaat rijden maar dan wel de stille kant van het Hoofddiep zal kruisen wat weer inhoud dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan met het fietsverkeer van en naar Zevenhuizen. Ook veel aandacht voor de rotondes bij Midwolde, de Tolberterstraat, Euroweg, Auwemalaan en ga maar door. De uitwerkingsplannen zullen zo snel mogelijk door het college aangeboden worden zodat er snel een beslissing genomen kan worden

.In de Raad kwam dus de notitie over het Sociale Domein aan de orde. Er zijn afspraken gemaakt tussen de vier Westerkwartier gemeenten hoe een en ander zal moeten gaan verlopen. Ik heb het college een pluim gegeven voor de manier waarop zij hebben geprobeerd de ‘pijn’ zo laag mogelijk te maken. Ik heb wel duidelijk aangegeven dat ik het, desondanks niet met de voorstellen mee kon gaan. De afbraak blijft zich maar doorzetten. Ik heb nog wel gevraagd dat, als de Vereniging Nederlandse Gemeenten nieuwe afspraken met het Kabinet maakt en dat deze dan voor de inwoners van Leek beter zijn het college dat direct uit zal voeren.  De wethouder was wel verbaasd over deze vraag want hij zou niet weten hoe een en ander dan zou moeten. Ik mag er van uit gaan dat als er andere afspraken komen over de decentralisatie naar gemeenten er dan ook een verplichting komt dit uit te voeren.

Reacties welkom.

Kees Lakerveld.

Raads en commissie avond 15 januari 2014

Er zijn in de commissie toch weer belangrijke zaken aan de orde geweest; Hoogwaardig Openbaar Vervoer en de Drank en Horecawet.Ook tot mijn verbazing waren er heel veel mensen gekomen om mee te praten over de aanpassingen die het Openbaar Vervoer Bureau, in samenwerking met Provincie en Gemeente, wil gaan doen. Er was een keus uit twee varianten en het college heeft gekozen voor variant 12. Deze variant is wat duurder dan de anderen maar komt als beste uit de bus omdat hij ervoor zorgt dat de passagiers niet over hoeven te stappen als men vanuit bijvoorbeeld Zevenhuizen naar Groningen wil. De plannen komen hier op neer dat er een nieuwe (de oude) afrit komt voor die bussen die uit Groningen komen en er komt een nieuwe ‘bijpass’ vanuit Leek naar de A7 richting Groningen. Ook de rotonde bij de kruising Hoofdstraat – Midwolderweg  zal worden aangepast. Al deze aanpassingen moeten een tijdwinst opleveren van, en schrik niet, 2 minuten dat de bus sneller zal zijn. Dit komt weer goed uit want nu kan men zowel heen als terug van Groningen naar Leek het in een uur doen. Als men de huidige tijd aanhoud kan dat niet en dat is per dag voor alle bussen opgeteld wel een 45 minuten dat de bussen niet hoeven te rijden. Bij elkaar geteld in een jaar scheelt dat heel veel geld en dat kan het autobusbedrijf goed gebruiken want de winst is dus aanmerkelijk en de aandeelhouder steekt dat in zijn zak. De tijd die er uitgetrokken was om dit punt te behandelen was veel te kort en er zal weer een nieuwe vergadering uitgeschreven worden om dit te behandelen. De wethouder heeft nog wel aangegeven dat er een plan van uitvoering komt en men daar natuurlijk weer over mee kan praten. Word vervolgd.

Daarna kwam de Drank en Horecawet aan de orde. Dit punt was de vorige vergadering op mijn verzoek verplaatst naar 15 januari omdat 18 december de belanghebbende de stukken slechts een dag eerder hadden gekregen. Ik vond dat niet juist en de commissie was het met mij eens zodat we er 15 januari over hebben gesproken. De uitslag van het overleg is dat de Algemene Plaatselijke Verordening zo wao0rd aangepast dat de dorpshuizen een borreltje mag schenken en de sportverenigingen open mogen tot een uur na de laatste wedstrijd. Het moet niet zo worden dat de dorpshuizen en sportverenigingen de ‘normale’ horeca in de wielen gaat rijden. Waar wij nog wel over hebben gesproken dat er beter gehandhaafd moet worden. Nu word er bijna niet naar gekeken maar dat moet anders.

In de raad kwam de speeltuinnotitie aan de orde. Ik ben daar een voorstander van maar heb wel gevraagd om die speeltuinen aan de Oude Hof en Hoofdstraat in Tolbert, in samenwerking met de dorpsvereniging Oldebert, aan te passen met rubberen tegels. Dit is door de wethouder overgenomen.

De fractie van Groen Links, D66 en ORL, mijn fractie dus, hebben een motie ingediend over de antwoorden die wij hebben gekregen naar aanleiding van onze schriftelijke vragen. Wij hebben dit ook al twee maal in de commissie besproken maar het college bleef volharden dat zij correct gehandeld hadden. Alle informatie die wij hadden verzameld gaf heel duidelijk aan dat dit niet juist is. Men heeft niet gehandhaafd, men heeft niet gecontroleerd, men heeft niet de juiste weg bewandeld zoals in de geur wet staan en ga maar door. Na in de commissie vergadering vooraf gaand aan de raad van 15 januari nogmaals het college en de andere politieke partijen de kans hebben gegeven toch het college te dwingen antwoord op de vragen te geven konden wij niet anders dan een motie van wantrouwen indienen omdat het college na herhaaldelijk vragen geen antwoord op onze vragen gaf. Men draaide om de hete brei heen en bleef volharden in hun standpunten. Helaas ging ook de PvdA met het college mee terwijl die partij toch heel kritisch is (geweest toen puntje bij paaltje kwam). Dat het college niet blij was met deze motie was duidelijk tijdens en na de vergadering. Het college vond het niet nodig om te reageren op de motie, zelfs niet om hem te ontraden. Na de vergadering waren de gezichten op windkracht 10 en werd er amper gedag gezegd. Jammer dat men niet wil inzien dat het ons niet ging om het college weg te sturen maar alleen om er voor de toekomst te zorgen dat er antwoorden gegeven worden op vragen van fracties in de raad.

Reacties welkom.

met groeten,Kees Lakerveld.

Hans v Dijk overleden

Hans v Dijk is een dag voor zijn 75e verjaardag overleden. In hem verliest Leek een van de oude socialisten die Leek, gelukkig, nog rijk is.
Ik heb Hans in, denk ik, 1975 leren kennen op een afdelingsvergadering van de PvdA waar hij jaren voor actief is geweest. Voor zover ik weet heeft hij tijden als redacteur voor het afdelingskrantje, PKtje, gewerkt. Hij zorgde voor de druk, gaf aan de fractieleden aan dat er copy ingeleverd moest worden en zorgde dat de verspreiders aan het werk gezet werd.    Hans was, evenals ondergetekende, iemand van de oude stempel maar vergat nooit in de nieuwe zaken in te springen. Toen zijn echtgenote Riet wethouder werd is dit door Hans van harte ondersteund. Voor zover ik weet was Hans een verwoed wandelaar en mocht hij graag steden bezoeken. Ik heb soms met hem hierover gesproken en in die gesprekken kon je duidelijk opmaken dat hij ervan hield te wandelen en de omgeving goed in zich op te nemen.

Helaas, tijdens een wandeling stopte het hart met kloppen en was Hans, voor zover mij bekent,  direct overleden, slechts 75 jaar oud.

Ik wens Riet en de kinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Kees Lakerveld.

Raads en Commissie avond 18 december 2013

De laatste vergadering van 2013 heeft geen vuurwerk opgeleverd. Soms probeer ik dat maar het lukt niet altijd. Ook deze keer viel het allemaal mee. Een belangrijk punt was natuurlijk het speelvelden beleid. er waren twee insprekers die met name aandacht vroegen voor de situatie bij de Oude Hof in Tolbert. De speeltoestellen die daar staan, staan in het zand en blubber wat gevaar voor de gezondheid voor de kinderen kan opleveren. De dorpsvereniging van Tolbert, Oldebert, heeft aangeboden om zelf rubberen tegels neer te leggen. De gemeente hoeft ze alleen maar aan te schaffen en alles komt in orde. Wethouder Haseloop kon vertellen dat het niet zo maar gaat want er is onvoldoende geld voor investeringen. Het beleid van de gemeente is dat op openbare grasveldjes meer gespeeld moet worden door de kinderen, dat zij ook bij de openbare speelpleinen van de scholen kunnen spelen. Op mijn vraag of er overleg bij de schoolbesturen is geweest werd bevestigend geantwoord dus dat is een pluspunt. Verder is er toegezegd dat er weer gesprekken zouden plaatsvinden met de omwonende en ouders van gebruikers van de speelplekken.

Het Beeldkwaliteitsplan van de expositieruimte aan de Roomsterweg kan met een enkele aanpassing doorgang vinden. Een inspreekster was bang voor intensieve verkeershandelingen maar, volgens wethouder Haseloop, zal dat wel meevallen. Natuurlijk moet er wel parkeergelegenheid zijn als er geëxporteerd word vandaar dat er twintig plaatsen komen. Er komt ook een horeca gelegenheid en detailhandel in de ruimte. Ik heb wel aangegeven dat de detailhandel dan wel met de expositie te maken moet hebben want andere zaken verkopen is niet de bedoeling.

In de raadsvergadering kwam o.a. aan de orde de financiële rapportage van het derde kwartaal. Het college geeft elk kwartaal hoe de financiële stand van zaken is ten opzichte van de begroting. Als er geen calamiteiten voordoen kan het wel eens zo zijn dat er een overschot is aan het eind van 2013. Daarna kwam het Huisvestingsplan Westerkwartier voor de scholen aan de orde. Elk jaar moet dit plan vastgesteld worden dus als er niets veranderd is dit, volgens mij, een overbodige zaak.

Hierna een punt waar in de pers al menigmaal over geschreven is, n.l. openstelling levensmiddelenwinkels op zondag. Naast het CDA en de Christen Unie heb ik ook tegen dit voorstel gestemd. Men verplicht de kleine winkels zoals bakkers, slagers, groentewinkels en ga maar door, ook open te gaan want het gevaar zit erin dat deze kleine ondernemers steeds minder klanten heeft en zij daardoor de prijzen van hun producten moeten verhogen om open te kunnen blijven maar dat de klanten dan nog meer naar de groot winkel bedrijven gaan en zij moeten sluiten. Daarnaast als deze mensen 7 dagen in de week moeten werken is het sociale leven voor hen geheel verdwenen en dat is slecht voor de kinderen enz. Levensmiddelen winkels gaan dus op zondag open voor wie dat wil. Het is geen verplichting van de winkeleigenaren, men moet het zelf eten.

Het laatste agendapunt ging over de vraag of er een brief naar Provinciale Staten zou gaan over het standpunt van de Raad van Leek of dat er twee raadsleden er heen zouden gaan en het standpunt daar mondeling zou verwoorden. Ik heb mij daar niet mee bemoeid want zoals u weet ben ik tegen een herindeling. I ga niet elke keer weer zeggen dat ik tegen ben. Dat is algemeen bekend. Er is wel afgesproken dat van de 17 raadsleden van Leek er 16 voor zijn en 1 tegen. Ik vind het toch belangrijk dat dit duidelijk naar buiten komt dat het geen unaniem besluit is geweest van de raad van Leek om te gaan herindelen.

Dit was de laatste vergadering van 2013.

Een bewogen jaar voor mij want er is nogal wat gebeurt. Ruim 40 jaar lid van de PvdA, jaren in het afdelingsbestuur, 8 jaar in de steunfractie, bijna 30 jaar raadslid waarvan ongeveer 12 jaar fractievoorzitter en de laatste 3 jaar gewoon raadslid namens die partij.     Op 15 april geen lid meer en als Onafhankelijke Raadsfractie Leek verder gegaan. Natuurlijk weet ik dat je dan niet veel kan doen maar ik vind, en vele anderen ook, dat ik voor 4 jaar ben gekozen en zeker met meer dan een derde van de PvdA stemmen ik het recht, nee zelfs de plicht heb om die 4 jaar af te maken. Ik ben dus vanaf 20 maart geen raadslid meer, maar men kan ten alle tijden een beroep op mij doen voor hulp, zeker bij belastingen maar ook voor alle andere zaken die er zijn. Op 15 januari is de eerste vergadering in 2014. U kunt er van op aan dat ik de laatste 2 1/2 maand uw belangen niet vergeet.

Reacties van harte welkom.

Kees Lakerveld.

Raads en Commissieavond 4 december 2013

Ook dit keer moest ik weer een keuze maken naar welke commissievergadering ik zou gaan. Het is de commissie twee geworden want daar kwam o.a. de drank en horecavergunning en de openstelling van de levensmiddelen winkels op zondag.Ik heb duidelijk gemaakt dat als de grote winkels zoals Aldi, Liddl, Albert Heijn, Jumbo ook de kleine open zouden moeten zijn.Voor de goede orde, levensmiddelenwinkels zijn bijvoorbeeld de slagers, de bakkers, de groenteman enz. Het zijn niet de Bruna, Hans Anders enz. Nu waren er winkeliers die liever na de feestdagen hierover wilden praten met de commissie maar daar voelde de commissie niet voor. Ik heb het wel voorgesteld maar niet gehaald. Ook mevr. Staghouwer, bakker in Tolbert, wilde graag later erover praten.Uit protest had zij een grote taart gebakken en daar, op rijm dacht ik, haar protest gezet.        Ondanks mijn verzoek gaat de winkel openstelling gewoon door ondanks dat enkele partijen wat bedenkingen had.

Wat betreft de drank en horecaverordening waren er veel vraagtekens. De man van Horeca Nederland liet niet veel over van het college. Hij had deze avond pas de voorstellen gekregen dus kon hij zich niet voorbereiden en met zijn achterban in overleg treden. Ook nu waren er verschillende gedachten over deze verordeningen maar ik had snel in de gaten dat de communicatie veel te wensen overliet. Ik heb, toen ik aan het woord kwam, voorgesteld om dit onderwerp naar een volgende vergadering te verplaatsen en daar was de commissie in meerderheid het mee eens. Ik zag, verbaal bij de aanwezigen, dat men daar heel blij mee was want dan kan er tenminste met elkaar gesproken worden en de verordening op zijn waarde schatten.

In de Raad waren er een paar hamerstukken, dus niemand had er over willen spreken en dat niet gedaan, maar een van de zaken waar ik wel weer aandacht voor vroeg was de het voorstel over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ik heb het volgende gezegd;

 

Vzt,

Laat ik voorop stellen dat ik alle begrip heb voor het college om met een zo goed mogelijk voorstel te komen om de pijn die er in de WMO komt eerlijk te verdelen.Ondanks dat begrip kan ik toch niet akkoord gaan met dit voorstel. Ik kan natuurlijk weer een hele rits voorbeelden geven wat er allemaal gebeurt vanaf 1 januari 2014 maar dat zal ik niet doen, het wordt zo vervelend om telkens te moeten horen dat de ouderen, de minst daagkrachtigen, degene die hulp nodig hebben het zwaarst moet worden aangepakt omdat zij of geen hulp meer krijgen of de eigen bijdrage zo hoog word dat zij dit niet kunnen betalen. Vzt, nogmaals, ik kan dit het college niet kwalijk nemen want zij worden ook gecontroleerd of zij de WMO zo goed uitvoeren als het Kabinet en de Tweede Kamer heeft bedoeld.

Ik weet dat ik dit eigenlijk van de portefeuillehouder niet mag zeggen maar mijn gevoel zegt niets anders.

Ik stem dus tegen dit voorstel.

Daarna kwam er een motie van de VVD om uitbreiding te vragen over het fietspad welke van Groningen naar Leek gaat uit te breiden tot aan Leeuwarden. De PvdA fractie en ik waren zeer verbaasd dit van de VVD te horen want enkele jaren geleden had ik, als PvdA fractielid dit al naar voren gebracht namens de PvdA fractie,  maar toen was de VVD mordicus tegen. Zachtjes werd de vraag wel gesteld of dit voorstel iets met de verkiezingen te maken zou hebben. Een beetje rood aangelopen werd dit door de fractievoorzitter van de VVD weggelachen.

Ook werden de belastingverordeningen nog vastgesteld. Deze houden in dat alles met het inflatiepercentage is verhoogd.

Dit waren de belangrijkste agendapunten van de avond voor Sinterklaas. Hij gaf niets weg maar kost de gemeenschap en de mensen die het hard nodig hebben weer veel geld.

Kees Lakerveld.